WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

logoŻKK „OLIMPIA” WODZISŁAW ŚLĄSKI
09. 06. 2022 r. g. 19.00

Zarząd Stowarzyszenia (Klubu) ŻKK „OLIMPIA” WODZISŁAW ŚLĄSKI
zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze, które odbędzie się w dniu 09. 06. 2022 roku, o godzinie 19.00.
w Szkole Podstawowej nr 2, przy ulicy ks. Roboty 7 w Wodzisławiu Śląskim.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Wybór komisji roboczych:
-Mandatowej i Skrutacyjnej – głosowanie jawne
-Uchwał i Wniosków – głosowanie jawne
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
7. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia (Klubu).
8. Powołanie Pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Klubu za okres Sprawozdawczy.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie sprawozdań.
13. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
14. Wybory:
-zgłaszanie kandydatów do Zarządu ( min. 5 )
i Komisji Rewizyjnej (min. 3 )
- głosowanie
15. Nadanie tytułu Honorowego Członka Klubu Zbigniewowi Kobylińskiemu.
16. Przyjęcie Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie Zebrania.

 

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE
ŻKK „OLIMPIA” WODZISŁAW ŚLĄSKI
09. 06. 2022 r.

 

Regulamin obrad

1. Prawo udziału w Zebraniu posiadają członkowie zwyczajni i

honorowi Klubu, z biernym i czynnym prawem wyborczym, z 
ograniczeniem wynikającym z Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
2. Z głosem doradczym zaproszeni goście.
3. Obrady prowadzone są w oparciu o uchwalony w 
głosowaniu jawnym regulamin i porządek obrad.
4. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym
Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta spośród członków
Klubu i zaproszonych gości.
5. Przewodniczący kieruje przebiegiem obrad, czuwa
nad przestrzeganiem statutu Klubu i regulaminu
obrad, czuwa nad wyborem poszczególnych
Komisji, zarządza głosowanie.
6. Komisje – Mandatową i Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków
wybiera się w głosowaniu jawnym.
7. Uczestnicy obrad zabierają głos w dyskusji na 
podstawie zgłoszeń.
8. Wnioski formalne winny być stawiane pod obrady
poza kolejnością.
9. Po wyczerpaniu dyskusji nad wnioskiem
i poprawkami następuje głosowanie.
10. Wszystkie decyzje zapadają zwykłą większością
głosów.
11. Zebranie wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną w głosowaniu
tajnym.